Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sp23.lublin.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Obrycka, m.obrycka@sp23.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 4444408. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis wejścia do budynku szkoły i przechodzenia przez obszary kontroli od strony ulicy Podzamcze 9: Przed budynkiem jest parking z wyznaczonymi stanowiskami dla samochodów osób niepełnosprawnych. Od ulicy do wejścia szkoły prowadzi łagodny podjazd dla wózków. Na parterze znajduje się portiernia i dwa pomieszczenia biurowe, do których można dostać się na wózku, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Do pozostałych pomieszczeń na parterze należy pokonać po kilka schodków. Budynek składa się z trzech kondygnacji i posiada dwie klatki schodowe. W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Opis wejścia do budynku krytej pływalni i przechodzenia przez obszary kontroli od strony ul. Krzemienieckiej: Przed budynkiem jest parking z wyznaczonymi stanowiskami dla samochodów osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z platformy pionowej. Wewnątrz budynku jest winda obsługująca trzy kondygnacje (-1, 0, 1). Na każdym poziomie są toalety dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się hol oraz szatnia ubrań wierzchnich, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Dalej znajduje się kasa i trzy wejścia do przebieralni: męskiej, damskiej i dla niepełnosprawnych. Do przebieralni dla osób niepełnosprawnych, w której są cztery szafki, można się dostać na wózku inwalidzkim. W przebieralniach oraz na korytarzu znajdują się suszarki naścienne. W klimatyzowanej hali basenowej znajdują się: - basen sportowy – 6 torów, głębokość: 130-180 cm, „żurawik” dla niepełnosprawnych; - basen rekreacyjny – głębokość: 80-115 cm z hydro masażami (szerokim i wąskim); - dwie wanny jacuzzi z aero i hydro masażem; - zjeżdżalnia 80 m z hamownią; Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.