Dzisiaj jest środa, 06 Gru 2023
Znajdujesz sie w:     Home Misja i Wizja SP23
Misja-Wizja
Koncepcja pracy 2021-2024 PDF Drukuj Email
środa, 01 września 2021 00:00

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 23 
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
na lata 2021-2024

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356),
 5. Statut szkoły.

Misja szkoły

W naszej szkole:

 • stwarzamy  warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze;
 • proponujemy nowoczesne i  atrakcyjne programy  i metody nauczania;
 • wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • realizujemy  zadania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze;
 • rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia oraz zaspokajamy potrzeby specjalne, udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom;
 • przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się technologii  informacyjno-komunikacyjnej;
 • stwarzamy warunki do rozwoju samorządności uczniów;
 • wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka;
 • wzbogacamy ofertę edukacyjną o różnorodne zajęcia sportowe;
 • wspieramy rodziców w procesie wychowania, współpracujemy na zasadzie partnerstwa.

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

 • dba o to, aby  nasi uczniowie zostali solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie;
 • cieszy się uznaniem w środowisku;
 • zapewnia wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, atmosferę życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu;
 • promuje zdrowy styl życia, upowszechnia postawy ekologiczne;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i materialną dla uczniów;
 • zapewnia dobrą współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym;
 • umożliwia pracownikom doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji.

Cele i kierunki działania szkoły:

 • zapewnianie warunków sprzyjających procesowi uczenia się i stałe podnoszenie efektów kształcenia;
 • rozwijanie uzdolnień przedmiotowych i zainteresowań  uczniów oraz motywowanie ich do udziału w różnorodnych konkursach;
 • rozwijanie funkcjonowania oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w dyscyplinie pływanie;
 • rozwijanie uzdolnień sportowych uczniów poprzez organizację klas profilowanych piłki koszowej, piłki siatkowej oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS,
 • udział we współzawodnictwie sportowym;
 • objęcie pomocą dydaktyczną uczniów mających trudności w nauce;
 • objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów oraz ich rodziców;
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole;
 • tworzenie warunków umożliwiających uczniom nabywanie umiejętności ważnych do odnalezienia się na rynku pracy;
 • podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania uczniów;
 • wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczej;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły.

 

Kamil Dąbrowski

Dyrektor Szkoły