Dzisiaj jest wtorek, 30 Maj 2023
Znajdujesz sie w:     Home EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Szanowni Państwo
Szanowni Państwo PDF Drukuj Email

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 (fragment)

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MEiN dn. 21 kwietnia  2021 r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

4. 1. Wytyczne dla rodziców i dzieci klas VIII

4.1.1.   Na egzamin ósmoklasisty do Szkoły Podstawowej nr 23  może przyjść  wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

4.1.2        Uczeń zdający egzamin nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.1.3        Uczeń, który przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.1.4        Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.1.5 Wytyczne dla rodziców i uczniów zdających egzamin ósmoklasisty są:

- wysyłane emailem,

- umieszczone na stronie internetowej https://www.sp23.lublin.pl

- umieszczone na tablicy przed Szkołą Podstawową nr 23

 

4.1.6 Każdy rodzic/ opiekun ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 23 zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4.1. procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę SARS-CoV-2 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 21kwietnia 2021r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów

4.1.7 Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty  nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. . Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Na egzamin uczeń ósmej klasy przynosi własną butelkę z wodą. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

4.1.8        W dniu egzaminu wejść do budynku szkoły uczniowie mogą od godz. 8:20. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą wcześniej wejść do szkoły po zgłoszeniu (np. telefonicznym) i otrzymaniu zgody Dyrektora .

4.1.9        W dniu egzaminu uczniowie czekając na wejście do budynku szkoły mają obowiązek stosować aktualnie obowiązujące wytyczne GIS. Na terenie całej szkoły  uczniowie zdający egzamin mają  obowiązek zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) i zasłonić usta i nos za pomocą maseczek.

4.1.10    W celu zweryfikowania tożsamości członek zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty może poprosić uczenia zdającego egzamin podczas wejścia do sali egzaminacyjnej o chwilowe odsłonięcie twarzy  przy zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu.

4.1.11 Rodzice uczniów przystępujących do  egzaminu ósmoklasisty, których dzieci
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa mogą zgłosić taką sytuację  pisemnie do 18 maja 2021r Dyrektorowi SP 23. Aspektami zdrowotnymi mogą być: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa
lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego
lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

4.1.12    Każdy uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce wchodząc na teren szkoły.

4.1.13    Uczniowie zdający egzamin są zobowiązani oddać rzeczy osobiste (plecak, kurtkę telefon itp.) do wyznaczonych sal, gdzie pracownik obsługi będzie przyjmował / oddawał rzeczy. Oddając / odbierając rzeczy uczniowie zobowiązani są do zachowania odległości 1,5m od innych osób i zakrywania ust i nosa.

4.1.14    Uczniowie zdający egzamin są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem . Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjne.

4.1.15    Uczniowie zdający egzamin mogą, jeżeli uznają to za właściwe  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet podczas pracy z arkuszem

4.1.16    Po zakończonym egzaminie uczniowie udają się do domów z zachowaniem bezpiecznych odległości 1,5m.

Uczniowie po egzaminie  nie rozmawiają  w kontakcie bezpośrednim tylko z wykorzystaniem komunikatorów społecznych lub telefonicznie.