Rekrutacja 2021 Drukuj
czwartek, 21 stycznia 2021 00:00

Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 7/1/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

 

Załącznik do zarządzenia nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r.

(pz_2021_1_7_zalacznik_harmonogram.pdf) 93Kb