Stypendia szkolne - ważne informacje na I półrocze 2022 Drukuj
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Stypendium szkolne

Przypominam Państwu, że w drugim półroczu od stycznia do czerwca stypendium szkolne rozliczają Państwo na podstawie dostarczonych do pedagoga szkolnego faktur.
Dlatego informuję:

1. faktura musi być wystawiona na rodzica-wnioskodawcę o stypendium, NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONA NA DZIECKO;

2. faktura musi być z bieżącego roku kalendarzowego, tzn. 2022 roku od stycznia;

3. powinna być wyliczona i opisana na każde dziecko oddzielnie, tzn. nie może być zbiorcza na np. 3 dzieci (wyjątek stanowi sprzęt komputerowy);

4. powinna zawierać kwotę lub jej wielokrotność przyznaną miesięcznie na dziecko;

5. powinna być opisana w następujący sposób: "Zakupione artykuły są przeznaczone
dla mojego dziecka..........” i podpisana przez rodzica-wnioskodawcę;

6. proszę, aby na fakturze nie było zawartych takich artykułów jak np. torba papierowa
na zakupy lub inne przedmioty niezgodne z celem stypendium, np. spinki do włosów, bielizna itp. Wydatki te nie mogą być rozliczone a wydłuża to rozliczenie faktury a co za tym idzie czas wypłaty stypendium.

7. wypłata nastąpi po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów i ich zatwierdzeniu
a to wymaga czasu;

8. proszę sprawdzać poprawność danych na fakturach, te błędnie wystawione mogą nie być rozliczone;

9. proszę o rozliczanie faktur zgodnie z wnioskowanym celem, np. pomoc rzeczowa lub opłata za zajęcia dodatkowe - musi to być zgodne z tym, co Państwo zaznaczaliście we wnioskach
a jest to zawarte również w decyzjach.

Przypominam, że stypendium możecie Państwo przeznaczyć wyłącznie na:

  • pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
  • przez inne wyposażenie uczniów wymagane obligatoryjnie przez szkołę należy rozumieć: komputer, laptop, tablet, monitor, klawiaturę, słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową, myszkę do komputera, drukarkę, tusz do drukarki, oprogramowanie systemowe i/lub oprogramowanie biurowe do komputera.
  • Inne wydatki nie będą rozliczone.

 

pedagog szkolny
mgr Izabela Paluch

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2022 10:08