Dzisiaj jest piątek, 18 Cze 2021
Znajdujesz sie w:     Home Misja i Wizja SP23
Misja-Wizja
Koncepcja pracy 2018-2021 PDF Drukuj Email

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 23

im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie.

Podstawa prawna:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).

2) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356)

5) statut szkoły

Misja szkoły

W naszej szkole:

stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze;

proponujemy nowoczesne i atrakcyjne programy i metody nauczania;
wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;

realizujemy zadania wychowawczo - profilaktyczne i opiekuńcze;
rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia oraz zaspokajamy potrzeby specjalne, udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom;

przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania - uczenia się technologii informacyjno- komunikacyjnej;

stwarzamy warunki do rozwoju samorządności uczniów;

wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka;

wzbogacamy ofertę edukacyjną o różnorodne zajęcia sportowe;

wspieramy rodziców w procesie wychowania, współpracujemy na zasadzie partnerstwa.

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

dba o to, aby nasi uczniowie zostali solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia

w dynamicznie zmieniającym się świecie;

cieszy się uznaniem w środowisku;

zapewnia wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, atmosferę życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;

wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu;

promuje zdrowy styl życia, upowszechnia postawy ekologiczne;

organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i materialną dla uczniów;

zapewnia dobrą współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym;

umożliwia pracownikom doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji.

Cele i kierunki działania szkoły:

zapewnianie warunków sprzyjających procesowi uczenia się i stałe podnoszenie efektów kształcenia;

rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów i motywowanie ich do udziału w różnorodnych konkursach;

objęcie pomocą dydaktyczną uczniów mających trudności w nauce;

tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole;

tworzenie warunków umożliwiających uczniom nabywanie umiejętności ważnych do odnalezienia się na rynku pracy;

podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających

właściwe zachowania uczniów;

podejmowanie działań w zakresie zorganizowania klas sportowych;

wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczej;

organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły.