Dzisiaj jest wtorek, 30 Lis 2021
Znajdujesz sie w:     Home
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych


Rekrutacja 2021/2022 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 marca 2021 00:00

Adres witryny kandydata:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

lub kliknij w obrazek obok

 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2021 r. PDF Drukuj Email
piątek, 12 lutego 2021 14:16

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz z Dz. U. z 2021 r., poz. 4), w związku z Uchwałą nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 r., poz. 981 z dnia 7 lutego 2020 r.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

1. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin:

1) pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego - 3 punkty;

2) oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 2 punkty;

3) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 1 punkt;

4) rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat - 2 punkty;

5) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci - 1 punkt;

6) rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy - 1 punkt..

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2) oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie;

3) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie;

W załączeniu Uchwała nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin wraz załącznikami.

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Załączniki do pobrania: uchwala_kryteria_przedszkolne.pdf (351KB)

 
Rekrutacja 2021 PDF Drukuj Email
czwartek, 21 stycznia 2021 00:00

Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 7/1/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

 

Załącznik do zarządzenia nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r.

(pz_2021_1_7_zalacznik_harmonogram.pdf) 93Kb