Dzisiaj jest wtorek, 30 Lis 2021
Znajdujesz sie w:     Home EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin Ósmoklasisty – informacje ogólne PDF Drukuj Email

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (dostępne na stronie CKE).

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Deklarację o wyborze języka należy złożyć do 30 września 2021 r.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (13-15 czerwca 2022r.).‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 24 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 25 maja (środa) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 26 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

‎UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach (www.cke.gov.pl).

Dla przykładu można ubiegać się o następujące dostosowania:

a)    Uczniowie z dysfunkcjami (na podstawie aktualnej opinii z poradni) – wydłużenie czasu pracy z arkuszem o 50%, dostosowanie kryteriów oceniania, pisanie na komputerze (jeśli jest w opinii takie zalecenie)

b)    Uczniowie z chorobą przewlekłą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) – pisanie w osobnej sali, wydłużenie czasu pracy o 50%

Zgłoszenia potrzeby dostosowania warunków lub form egzaminu do 30 września. Jeśli potrzeba powstanie w późniejszym czasie należy niezwłocznie zgłosić to wychowawcy.

 

Przydatne strony:

www.oke.krakow.pl

www.cke.gov.pl

 
Szanowni Państwo PDF Drukuj Email

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 (fragment)

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MEiN dn. 21 kwietnia  2021 r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

4. 1. Wytyczne dla rodziców i dzieci klas VIII

4.1.1.   Na egzamin ósmoklasisty do Szkoły Podstawowej nr 23  może przyjść  wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

4.1.2        Uczeń zdający egzamin nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.1.3        Uczeń, który przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.1.4        Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.1.5 Wytyczne dla rodziców i uczniów zdających egzamin ósmoklasisty są:

- wysyłane emailem,

- umieszczone na stronie internetowej https://www.sp23.lublin.pl

- umieszczone na tablicy przed Szkołą Podstawową nr 23

Więcej…