Dzisiaj jest piątek, 18 Cze 2021
Znajdujesz sie w:     Home Stypendia
stypendia
Stypendium szkolne PDF Drukuj Email
czwartek, 27 maja 2021 00:00

grafika fakturyW dniach 31 maja – 7 czerwca 2021 r. należy składać faktury za rozliczenie wydatków w ramach stypendium szkolnego za okres styczeń-czerwiec 2021 r. Faktury proszę dostarczać osobiście w godzinach pracy pedagoga szkolnego w 2 egzemplarzach (oryginał i xero). Faktury powinny być wystawione w 2021 roku na rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek i rozdzielone kwotowo na każde dziecko w kwocie przyznanego stypendium z opisem którego dziecka dotyczą i Państwa podpisem. Wypłata nastąpi po złożeniu faktur w szkole przez wszystkie osoby uprawnione do pobierania stypendium (po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów i ich zatwierdzeniu).

Przypominam, że stypendium możecie Państwo przeznaczyć wyłącznie na:

  • pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
  • przez inne wyposażenie uczniów wymagane obligatoryjnie przez szkołę należy rozumieć: komputer, laptop, tablet, monitor, klawiaturę, słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową, myszkę do komputera, drukarkę, tusz do drukarki, oprogramowanie systemowe i/lub oprogramowanie biurowe do komputera.
  • Inne wydatki nie będą rozliczone.

 

pedagog szkolny
mgr Izabela Paluch

 
STYPEDNIUM SZKOLNE 2020/2021 PDF Drukuj Email
środa, 02 września 2020 08:03

Informacje wstępne:

I. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

 

II. Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

III. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć)

 

IV. Aktualny wzór wniosku oraz wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny można otrzymać u psychologa/pedagoga w godzinach pracy. Wymienione załączniki znajdują się również na dole strony wraz z Uchwałą Rady Miasta Lublin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin. Prosimy o drukowanie wniosków o stypendium dwustronnie, w przeciwnym razie nie zostanie on przyjęty.

V. Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2019.1507 ze zm.):

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

· składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:

· jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

· zasiłku celowego;

· pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

· wartości świadczenia w naturze;

· świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

· świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2020.319 t.j.);

· dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

· świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j.);

· świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2019.1598 t.j.).

· świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2018. 2529);

· nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2019. 1171 ze zm.).

 

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

· opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

· opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych
w nich dochodów.)

4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 .

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

6. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

· kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł

· kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie tj. 528 zł

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

VI. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi załącznikami (oświadczenia) będą przyjmowane do 15 września 2020 r. (wtorek) w godzinach pracy psychologa/pedagoga oraz w trakcie konsultacji psychologa/pedagoga w trakcie ustalonych zebrań z rodzicami w gabinecie psychologa/pedagoga.


Załączniki: zal_1_uchwala_nr_1122_z_regulaminem.pdf

zal_2_wniosek.pdf

zal_3_osw_o_dochodzie.pdf

osw_o_dochodach.pdf

 
program stypendialny PDF Drukuj Email

Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 362/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>

Uchwała nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>