Dzisiaj jest sobota, 22 Sty 2022
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa Wytyczne dla rodziców i uczniów kl. I-VIII - aktualizacja
Wytyczne dla rodziców i uczniów kl. I-VIII - aktualizacja PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 09:17

4.1. Wytyczne dla rodziców

4.1.1.   Do Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

  • podwyższona temperatura ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu....

Rodzicu,  widząc objawy infekcji u dziecka pozostaw je  w domu, obserwuj i skorzystaj z teleporady lekarza rodzinnego.

4.1.2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4.1.3. Szkoła Podstawowa nr 23 wyświetla na telebimie: 10 zasad dla ucznia, wskazówki
dla rodziców, przypomnienia o częstym myciu rąk detergentem lub dezynfekcji rąk,  stosowania dystansu społecznego, instrukcję mycia i dezynfekcji rąk.

4.1.4 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 w trosce o bezpieczeństwo uczniów opracowała plan lekcji, aby w miarę możliwości uniknąć gromadzenia się dzieci. Dla uczniów klas O-VI  wyznaczono stałe  sale lekcyjne z wyjątkiem zajęć z: informatyki, wychowania fizycznego oraz obiadu. Dla uczniów klas VII-VIII w miarę możliwości wyznaczono częściowo stałe sale.

Przed lekcją informatyki oraz przed wejściem do biblioteki/czytelni szkolnej wprowadzono obowiązkowe mycie lub dezynfekcję rąk. Wprowadzono procedury regularnego czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 23. Sprzęt gimnastyczny oraz pomoce dydaktyczne  są  na bieżąco dezynfekowane.

4.1.5 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 zachęca i proponuje uczniom stosowanie maseczek lub osłon nosa i ust  przez uczniów przebywających  w przestrzeniach wspólnych szkoły (hol, korytarze, szatnia).

4.1.6. Każdy rodzic/ opiekun ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 23 zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4.1. procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ, i GIS z dn. 11 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

4.1.7. Wytyczne dla rodziców są umieszczone są na stronie internetowej.  Każdy rodzic/ opiekun dziecka wypełnia Załącznik nr 1.

4.1.8. Zabronione jest przynoszenie do Szkoły Podstawowej nr 23
i zabieranie z niej zbędnych  przedmiotów lub zabawek.
Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonej szufladzie. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

4.1.9  Wydzielono  wejścia/ wyjścia dla uczniów w celu ograniczenia skupisk uczniów:

- uczniowie klas IV- VIII od godz. 7.20 wchodzą/ wychodzą wejściem do szkoły od strony ul. Lwowskiej (z drugiej strony segmentu). Drzwi są otwierane 10 minut przed dzwonkiem na przerwę i zamykane 5 minut po przerwie. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej wchodzą/wychodzą głównym wejściem od ul. Podzamcze.

- uczniowie klas I-III wchodzą / wychodzą głównym wejściem do Szkoły przy ul. Podzamcze,

- dzieci przedszkolne - od strony krytej pływalni przy ul. Krzemienieckiej.

4.1.10. Rodzice uczniów klas IV-VIII oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu 1,5 m.

4.1.11 Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów klas I-III  do/ze Szkoły Podstawowej nr 23 mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra. Maksymalnie w holu może przebywać 9 opiekunów wraz z dziećmi w wyznaczonej strefie rodzica.

4.1.12 Wyznaczona „STREFA RODZICA”  jest oznakowana za pomocą ostrzegawczej taśmy żółto-czarnej i właściwie opisana.

4.1.13 Pozostali rodzice i opiekunowie z dziećmi czekają na zewnątrz, zachowując dystans wynoszący co najmniej 1,5 metra zarówno w odniesieniu do innych rodziców/ opiekunów oraz pracowników szkoły. Na drzwiach wejściowych wywieszono informację „maksymalnie 9  rodziców wraz z dziećmi może przebywać w holu” „ zachowaj dystans 1,5 metra ”.

4.1.14. Wchodząc do budynku szkoły rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający

uczniów do/ze Szkoły Podstawowej nr 23 mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (szkoła nie zapewnia rękawiczek i maseczek).

Osoba pełnoletnia, która odmawia stosowania osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk nie może przebywać w budynku szkoły. Wyjątek stanowi posiadanie stosownego oświadczenia lekarskiego.

4.1.15 Szkoła Podstawowa nr 23 monitoruje wejścia / wyjścia rodziców oraz pozostałych osób trzecich  - Załącznik nr 2.

4.1.16. Rodzice/ opiekunowie mogą pomóc dzieciom rozebrać się/ ubrać się
i zmienić obuwie. Dzieci samodzielnie odwieszają ubrania w wyznaczonych szatniach.

4.1.17. Dziecko  klas I-III do/ z  sali / świetlicy odprowadza/ przyprowadza wychowawca.

Rodzice odbierając dziecko ze świetlicy wywołują je przy użyciu dzwonka radiowego umieszczonego na filarze w holu.

4.1.18. Rodzice / opiekunowie wrażają  zgodę - załącznik nr 1 procedury na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów chorobowych.

4.1.19. Dziecko przebywające w Szkole Podstawowej nr 23 przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatorium ( pomieszczenie B12).

4.1.20. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pracownik sekretariatu będzie komunikował się z wskazanymi osobami szybkiego kontaktu telefonicznie.
W przypadku wystąpienia u dziecka duszności natychmiast zostanie wezwana karetka pogotowia oraz zostaną poinformowane wyznaczone osoby szybkiego kontaktu.

4.1.21. Rodzice/ opiekunowie dziecka o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania wychowawcy oraz skontaktowania się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (tel. (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114 )
w godz. 7: 30 - 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego tel. 607244860. Opiekun grupy/ wychowawca informuje niezwłocznie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23,  który kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114 ) w godz. 7: 30 - 15:05 po godz. 15:00. Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego tel. 607244860 i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

4.1.22. Rodzice / opiekunowie mają świadomość, że podczas przebywania dziecka na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa oraz zastosowania środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem SARS
Cov-2, a także przeniesienia zakażenia na innych członków rodziny.

4.1.23. Rodzice uczestniczący w  stacjonarnych zebraniach z rodzicami poszczególnych oddziałów klasowych lub konsultacjach z nauczycielami wg ogłoszonego harmonogramu obowiązani są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek oraz stosowania osłony ust i nosa. Wyjątek stanowi posiadanie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

4.1.24. Rodzice, którzy chcą skorzystać z dodatkowych konsultacji z nauczycielami obowiązani są do wcześniejszego umówienia się na spotkanie z nauczycielem (telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny), z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

4.1.25. Rodziców, jak i uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego również przed wejściem do budynku szkoły.

4.2. Wytyczne dla uczniów

4.2.1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem)  oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4.2.2. Uczniowie mają obowiązek stosowania aktualnych wytycznych GIS. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego również przed wejściem do szkoły.

4.2.3 Wydzielono  wejścia/ wyjścia dla uczniów w celu ograniczenia skupisk uczniów:

- uczniowie klas IV- VIII wchodzą/ wychodzą wejściem do Szkoły od strony ul. Lwowskiej (z drugiej strony segmentu),

- uczniowie klas I-III wchodzą / wychodzą głównym wejściem do Szkoły przy ul. Podzamcze,

- dzieci przedszkolne - od strony krytej pływalni przy ul. Krzemienieckiej.

4.2.5. Uczniowie po przyjściu do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce lub natychmiast umyć ręce wodą z mydłem.

4.2.6  Uczniom chodzącym do Szkoły Podstawowej nr 23 zalecane jest zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz uczniów. Uczniowie rozbierają się przy szatni. Maksymalnie w boksie szatni może przebywać 3  uczniów. Pozostali uczniowie czekają na zewnątrz, zachowując dystans społeczny  zarówno w odniesieniu do innych uczniów oraz pracowników szkoły. Przy szatni wywieszono informację: „maksymalnie 3 uczniów może przebywać w boksie szatni ”, „dystans społeczny 1,5 m”.

4.2.7. Uczniowie unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans społeczny przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

4.2.8 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 zachęca i proponuje uczniom stosowanie maseczek lub innych osłon nosa i ust  przez uczniów przebywających  w przestrzeniach wspólnych szkoły (hol, korytarze, szatnia).

4.2.9. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniom nie wolno wymieniać się  pożyczać przyborów szkolnych.

4.2.10 Uczniowie obowiązkowo myją  lub dezynfekują ręce przed lekcją informatyki, wychowania fizycznego, przed wejściem na stołówkę  oraz do biblioteki/czytelni.

4.2.10 Sprzęt gimnastyczny jest odkładany do pojemnika/kosza  z napisem „do dezynfekcji” /”użyte”, „brudne”.

4.2.11. Uczniowie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem. Podczas kaszlu

i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucają chusteczkę do kosza i myją ręce.

4.2.12 Uczniowie starają się  nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

4.2.13 Uczniowie nie piją/ z nikim innym z tej samej butelki, nie dają  „gryza” jedzenia nikomu, nie częstują nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka.

4.2.14. Uczniowie poddają się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym
w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów chorobowych (infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel), po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna.

4.2.15. Uczniowie klas I-VIII uczęszczający do świetlicy wchodzą/wychodzą głównym wejściem od ul. Podzamcze, przebierają się i zostawiają wierzchnie ubranie w szatni i bezpośrednio udają się do świetlicy szkolnej. Pozostali uczniowie klas IV-VIII, po godzinie 7.20 wchodzą wejściem od ul. Lwowskiej. Obowiązuje ich ruch zgodnie z oznaczeniami wewnątrz szkoły, tj. do szatni, z szatni schodami przez I piętro.