Dzisiaj jest sobota, 22 Sty 2022
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa Wytyczne dla rodziców oddziałów przedszkolnych
Wytyczne dla rodziców oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 08:18

Wytyczne dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

4.1. Do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

  • podwyższona temperatura ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu....

Rodzicu,  widząc objawy infekcji u dziecka pozostaw je w domu, obserwuj i skorzystaj z teleporady lekarza rodzinnego.

 

4.2. Dzieci do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23  są przyprowadzane
i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4.3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23 zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt. 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 ,567 i 1337).

Wprowadzono procedury regularnego czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 23.  Zabawki, sprzęt gimnastyczny oraz pomoce dydaktyczne  są  na bieżąco dezynfekowane.

4.4. Wytyczne dla rodziców są umieszczone są na stronie internetowej.  Każdy rodzic/ opiekun dziecka wypełnia Załącznik nr 1 .

4.5. Rodzic / opiekun na Załączniku nr 1 podaje dane kontaktowe do ścieżki szybkiego kontaktu, które będą użyte w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

4.6. Dziecko nie powinno przynosić do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 23
i zabierać z oddziału przedszkolnego zbędnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności
z niepełnosprawnościami. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawek/ przedmiotów.

4.7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 23 rodzic/ opiekun może przebywać za zgodą Dyrektora na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, zachowując dystans społeczny 1,5 m oraz stosując osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.8 Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający do/z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 23 mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra. Maksymalnie w holu może przebywać 15 opiekunów wraz z dziećmi w wyznaczonej strefie rodzica.

4.9 Wyznaczona „STREFA RODZICA”  jest oznakowana za pomocą ostrzegawczej taśmy żółto-czarnej.

4.10 Pozostali rodzice i opiekunowie z dziećmi / osoby trzecie czekają na zewnątrz, zachowując dystans wynoszący co najmniej 1,5 metra zarówno w odniesieniu do innych rodziców/ opiekunów oraz pracowników szkoły. Na drzwiach wejściowych wywieszono informację „maksymalnie 15 rodziców/ opiekunów wraz z dziećmi może przebywać w holu” „ zachowaj dystans 1,5 metra ”.

4.11. Wchodząc do budynku szkoły rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający

uczniów do/z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 23 mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (szkoła nie zapewnia rękawiczek i maseczek).

4.12 Szkoła Podstawowa nr 23 monitoruje wejścia / wyjścia rodziców oraz pozostałych osób trzecich  - Załącznik nr 2.

4.13. Rodzice/ opiekunowie mogą pomóc dzieciom rozebrać się/ ubrać się
i zmienić obuwie. Odzież wierzchnią dzieci oddziału przedszkolnego odwieszają pracownicy szatni na przypisanym grupom  wieszakach.

4.14. Dziecko do Sali Zajęć odprowadza/ przyprowadza osoba dyżurująca w szatni.

4.15 Rodzice / opiekunowie wrażają  zgodę - załącznik nr 1 procedury na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów chorobowych.

4.16. Dziecko przebywające oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 23 przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatorium ( pomieszczenie B12).

4.17. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pracownik sekretariatu będzie komunikował się z wskazanymi osobami szybkiego kontaktu telefonicznie.
W przypadku wystąpienia u dziecka duszności natychmiast zostanie wezwana karetka pogotowia oraz poinformowane wyznaczone osoby szybkiego kontaktu.

4.18. Rodzice/ opiekunowie dziecka o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania wychowawcy oraz skontaktowania się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (tel. (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114 )
w godz. 7: 30 - 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego tel. 607244860. Opiekun grupy/ wychowawca informuje niezwłocznie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23,  który kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114 ) w godz. 7: 30 - 15:05 po godz. 15:00. Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego tel. 607244860 i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

4.19. Rodzice / opiekunowie mają świadomość, że podczas przebywania dziecka
w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa oraz zastosowania środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem SARS Cov-2, a także przeniesienia zakażenia na innych członków rodziny.